Владимир Фомин [774252]
05.11.2017 14:14
Mí zhì mí jiā
靡窒靡家
Не иметь ни жены, ни семьи
11.09.2017 12:02
Àiqíng hé xìngbié shì bùkě fēngē de
爱情和性别是不可分割的
Любовь и пол неразделимы