Коллективный Разум [访客]
访客 较真 jiàozhēn - серьёзный
访客 芝士 zhīshì - сыр
访客 黑痣 hēizhì - родинка
访客 待业青年 dàiyè qīngnián - безработный
访客 硝酸咪康唑 xiāosuān mī kāng zuò - миконазол
访客 瓦哈比派 wǎhābǐpài - вахабизм
访客 裁缝 cáifeng; cáiféng - ателье
访客 兴趣 xìngqù - интерес
访客 情景 qíngjǐng - атмосфера
访客 百香果 bāixīnguǒ - маракуйя
访客 西番莲果 xī fān lián guǒ - маракуйя
访客 上午 shàngwǔ - утро
访客 拉面 lāmiàn - рамэн
访客 银行 yínháng - банк
Перейти к странице: