Виктория [Kivi_48]
kivi_48 三八 sānbā - дура
kivi_48 魅影 mèiyǐng - призрак
kivi_48 小丑 xiǎochǒu - Джокер
kivi_48 不灭 bùmiè - вечный
kivi_48 郑和 zhèng hé - Чжэн Хэ
kivi_48 种姓制度 zhǒngxìngzhìdù; zhǒngxìng zhìdù - кастовая система
Перейти к странице: