[mali]
06.04.2010 11:16
tā sìxiào fēixiào
她似笑非笑。
Она слегка улыбнулась.
08.03.2010 17:45
jiùzhù zhōngxīn
救助中心
служба спасения, центр помощи
08.03.2010 17:43
dédào jiùzhù
得到救助
получить помощь
08.03.2010 17:35
zhèngshìxuānbù
正式宣布
официальное заявление
08.03.2010 17:25
Xīnwén fābùhuì dìngzài jiǔdiǎn kāishǐ。
新闻发布会定在9点开始。
Брифинг назначен на 9 часов.
08.03.2010 17:13
Zhèxiē qīngshàonián bùhǎohǎo niànshū
这些青少年不好好念书.
Эти подростки не учатся, как следует.