[mingpian]
mingpian 接生妇 jiēshēngfù - повитуха
mingpian 牧羊人 mùyángrén - пастух
mingpian 亚哈斯 yàhāsī - Ахаз
mingpian 胸章 xiōngzhāng - плакетка
mingpian 同步并进 tóngbù-bìngjìn - в ногу
mingpian 同步并进 tóngbù-bìngjìn - синхронно
mingpian 棒棒糖 bàngbangtáng - чупа-чупс
mingpian 愤怒若狂 fènnùruòkuáng - взбешённый
mingpian 恒久 héngjiǔ - крепкий
mingpian 自在 zìzai; zìzài - уютно
Перейти к странице: