Новые слова и переводы

kirillasoe 兴不由己 xìng bù yóu jǐ
kirillasoe 兴不由己 xìng bù yóu jǐ
kirillasoe 夕寐宵兴 xī mèi xiāo xīng
kirillasoe 夕寐宵兴 xī mèi xiāo xīng
kirillasoe 亡不待夕 wáng bù dài xī
kirillasoe 势不并立 shì bù bìng lì
kirillasoe 溺爱不明 nì ài bù míng
kirillasoe 制备 zhìbèi
kirillasoe 制备 zhìbèi
janny 乱放 luànfàng
文欢 储备基金 chǔbèi jījīn
访客 永不磨灭 yǒng bù mó miè
访客 永不磨灭 yǒng bù mó miè
访客 永不磨灭 yǒng bù mó miè
kirillasoe 若非如此 ruòfēi rúcǐ
kirillasoe 如前所述 rúqián suǒ shù
kirillasoe 抛却 pāoquè
kirillasoe 抛却 pāoquè
kirillasoe 抛却 pāoquè
maximum 残次品 cáncìpǐn
maximum 做工 zuògōng
maximum 巴宝莉 bābǎolì
maximum 古奇 gǔqí
maximum 深层次 shēncéngcì
maximum 深层次 shēncéngcì

Новые примеры

Cháng niàn gōngsī zhī shì, yuànyì zìwǒ xīshēng, ruòfēi rúcǐ, zé bùnéng zuòwéi lǐngdǎozhě
常念公司之事,愿意自我牺牲,若非如此,则不能作为领导者。
Думать только о делах компании и быть готовым "пожертвовать" собой, и если это не так, то руководителем стать не получится.
kirillasoe
láojì dāncí
牢记单词
запоминать слова; учить слова
塚本摩根
cáobào xíngwéi huì shǐ rén duòluò, dàodé bàihuài
残暴行为会使人堕落、道德败坏。
От насилия человек деградирует и морально разлагается.
塚本摩根
zhè bǎ dāo xūyào mó le.
这把刀需要磨了。
Это нож необходимо заточить.
塚本摩根
Qǐng bié duìzhe wǒde ěrduo dàshēng rāngrāng
请别对着我的耳朵大声嚷嚷 !
Не кричите мне так громко в ухо, пожалуйста!
塚本摩根
tāde jǐzhù wānqū le.
他的脊柱弯曲了。
У него искривление позвоночника.
塚本摩根
gǎishàn xíngxiàng
改善形象
улучшить имидж
塚本摩根
dìqiú jùyǒu qiúde xíngzhuàng.
地球具有球的形状。
Земля имеет форму шара.
塚本摩根
xìnggé zài qīngniándài xíngchéngde.
性格是在青年代形成的。
Характер формируется в молодости.
塚本摩根
pō liúsuān
泼硫酸
облить серной кислотой
访客