Виктория [Kivi_48]
kivi_48 不灭 bùmiè - вечный
kivi_48 郑和 zhèng hé - Чжэн Хэ
kivi_48 种姓制度 zhǒngxìngzhìdù; zhǒngxìng zhìdù - кастовая система
kivi_48 柔力球 róu lì qiú - ролибол
kivi_48 侧重点 cèzhòngdiǎn - фокус
kivi_48 侧重点 cèzhòngdiǎn - акцент
Перейти к странице: