[kastora]
kastora 运动的摆动性 yùn dòng de bǎi dòng xìng - колебания
kastora 运动的前向性 yùn dòng de qián xiàng xìng - прямолинейность
kastora 运动的线性度 yùndòng de xiànxìng dù - линейность
kastora 快速前向运动 kuàisù qián xiàng yùndòng - быстрые подвижные
kastora 小米 xiǎomǐ - пшено
kastora 炒勺 chǎosháo - половник
kastora 小米 xiǎomǐ - просо
kastora 器官衰竭 qìguān shuāijié - СПОН
kastora 器官衰竭 qìguān shuāijié - ПОН
kastora 纳氏腺囊肿 nàshìxiàn nángzhǒng - киста несслера
Перейти к странице: