[kejiaren]
kejiaren 交换 jiāohuàn - размен
kejiaren 牵制 qiānzhì - связка
kejiaren 双重攻击 shuāngchóng gōngjī - двойная атака
kejiaren 和棋 héqí - ничья
kejiaren 世界国际象棋联合会 shìjiè guójì xiàngqí liánhéhuì - FIDE
kejiaren 虚拟专用网络 xūnízhuānyòngwǎngluò - VPN
Перейти к странице: