[shevelen8]
shevelen8 奶酪 nǎilào - сыр
shevelen8 划艇 huátǐng - каноэ
shevelen8 药店 yàodiàn - аптека
shevelen8 马铃薯丸子 mǎlíngshǔwánzǐ - кнедлик
shevelen8 拔地而起 bá dì ér qǐ; bádì'érqǐ - резко подняться
shevelen8 月壤 yuè rǎng; yuèrǎng - лунный грунт
shevelen8 泡泡感官 pào pào gǎn guān; pàopàogǎnguān - поп-ит
shevelen8 斗牛投枪 dòu niú tóu qiāng - бандерилья
shevelen8 㺢㹢狓 huòjiāpī - окапи
shevelen8 腊肠犬 làchángquǎn - такса
shevelen8 自行车节 zìxíngchējié - Велодень
shevelen8 大喜雀跃 dà xǐ què yuè; dàxǐquèyuè - ликование
shevelen8 和平主义者 hépíngzhǔyìzhě - пацифист